ประกวดกลอนสุภาพ เพลงชาติไทย

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
โครงการประกวดกลอนสุภาพ เพลงชาติไทย
สวัสดีผู้ชมแฟนคลับ เว็บไซต์ ที่นี่ประเทศไทย ทุกท่าน วันนี้ทางเว็บไซต์ของเรามีโครงการดีๆ สำหรับคนที่รักในบทกลอนมาฝากจ้า เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม และแบ่งปันสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ คืนสู่สังคม ประเทศไทยของเรา

กิจกรรมของเรา คือ " โครงการประกวดกลอนสุภาพ เพลงชาติไทย " โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเล็กๆที่จัดขึ้นภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน แอดมินจัดกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อตอบแทนสังคมไทย เพื่อให้สังคมหน้าอยู่ยิ่งขึ้น และมีการแบ่งปันที่กว้างขวาง เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ใช้แสดงความสามารถของเยาวชน และบุคคลต่างๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ
2. เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถของเยาวชน
3. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของเว็บไซต์ที่นี่ประเทศไทย
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้การศึกษาสำหรับผู้สนใจงานเขียนกลอนสุภาพ เพลงชาติไทย
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดพื้นที่สาธารณะ ในการเขียนกลอนสุภาพ เพลงชาติไทย อันจะเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการสร้างกระแสความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดนักเขียนกลอนสุภาพ เพลงชาติไทย ที่มีคุณภาพ
7. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป พัฒนาตนเองทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ

การแบ่งประเภท  และระดับชั้นของการประกวด
1. ประชาชนและบุคคลทั่วไป - กลอนสุภาพ เพลงชาติไทย

รูปแบบและวิธีการดำเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อฯแขนงต่าง ๆ
2. เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวด 1 ช่องทาง คือ
     • แบบฟอร์ม จากเว็บไซต์ http://ที่นี่ประเทศไทย.blogspot.com/ คลิกที่ลิ้งตามรูปเท่านั้น

ส่งผลงานประกวดกลอนสุภาพเพลงชาติไทย


3. นำผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://ที่นี่ประเทศไทย.blogspot.com/
4. แจ้งผลการตัดสิน ผ่านเว็บไซต์ http://ที่นี่ประเทศไทย.blogspot.com/
5. ดำเนินการจัดส่งรางวัลให้กับผู้ที่ชนะ

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. เป็นงานเขียนกลอนสุภาพ ตามฉันทลักษณ์ ที่กำหนด และเป็นงานของผู้เขียนคนเดียว (ไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการส่ง)

สัมผัสกลอนสุภาพให้ถูกต้อง

2. เป็นผลงานที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเอง โดยมิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง และ ไม่เคยเผยแพร่ตีพิมพ์ ในสื่อสิ่งพิมพ์ใด ๆ
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
4. ผู้ส่งผลงาน ต้องให้ชื่อ-สกุล รวมถึง สถานที่ติดต่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อกลับที่สะดวก เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ใช้นามแฝงในการประกวด ก็ต้องแจ้งชื่อ-สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  และ ในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยัน การรับรางวัล ทั้งนี้ หากผู้ส่ง ผลงานไม่แจ้งชื่อ-สกุล รวมถึง สถานที่ติดต่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูกตัดสิทธิ การส่งผลงานได้
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะพิจารณาถึงความสมบรูณ์และความงามของ “รสความ” ความสมบรูณ์และความงามของ “รสคำ” ใช้ถ้อยคำภาษาถูกต้อง เนื้อหาสาระสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม
6. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด

ระยะเวลาดำเนินการ
     • เริ่มส่งผลงานได้ตั่งแต่ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 11 เดือนมีนาคม 2559 เวลา 23.59น.
     • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559
     • ติดต่อขอรับรางวัลใน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

กติกาการประกวดกลอนสุภาพ เพลงชาติไทย (สำคัญมาก)
1. ผู้เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่ง "กลอนสุภาพ เพลงชาติไทย" จำนวน 1 บทขึ้นไป จำนวนกี่บทกลอนก็ได้
2. ผู้เข้าประกวดต้องแต่ง กลอนสุภาพ เพลงชาติไทย ด้วยตัวท่านเองห้ามคัดลอกจากที่มีเผยแพร่อยู่แล้วมาส่งเด็ดขาด
3. ก่อนส่งบทกลอนเข้าร่วมประกวดให้ท่าน แชร์ หน้าเว็บไซต์นี้ ตามขั้นตอนในรูปเพื่อรับ รหัสลับ ยืนยันการร่วมกิจกรรม

4. หลังจากส่งผลงานแล้วและสิ้นสุดกิจกรรม ลิขสิทธิผลงานทุกอย่างของท่านจะถือว่าเป็นของเว็บไซต์ http://ที่นี่ประเทศไทย.blogspot.com
5. ขอให้ทุกท่านโชดีมีความสุขกับกิจกรรมดีๆ ขอทางเว็บไซต์เราจ้า ^_^


คณะกรรมการตัดสิน

รางวัล
     • ชนะเลิศอันดับที่ 1      เงินสด 500 บาท
     • รองชนะเลิศ อันดับ 1   เงินสด 300 บาท
     • รองชนะเลิศอันดับ 2   เงินสด 200 บาท

หัวข้อการประกวด
     • หัวข้อการประกวดกลอนสุภาพ (1 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2559 ประกาศผล 18 มีนาคม 2559)
          - บุคคลทั่วไป : เพลงชาติไทย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
เว็บไซต์ http://ที่นี่ประเทศไทย.blogspot.com

คณะทำงาน
เว็บไซต์ http://ที่นี่ประเทศไทย.blogspot.com

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยเว็บไซต์ ที่นี่ประเทศไทย.blogspot.com เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดๆ ในเรื่องรางวัลจึงจัดสรรค์ ตามทรัพยากรที่มี ท่านสามารถสนับสนุนรางวัลกับทางเว็บไซต์ของเราได้โดยตรงจากแบบฟอร์ม ติดต่อเรา โดยเราจะติดลิ้งสปอนเซอร์เพื่อเป็นการตอบแทนท่าน