เพลงชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
 เป็นประชารัฐ  ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย  รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ  แต่ถึงรบไม่ขลาด
 เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย